Pagbati ng pakikiisa sa Kabataang Makabayan sa ika-56 na anibersaryo nito sa Araw ni Bonifacio

Jose Maria Sison, Tagapangulong Tagapagtatag ng Kabataang Makabayan

--

--

Read about the national democratic perspective on pressing issues — from the Kabataang Makabayan National Spokesperson.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Maria Laya Guerrero

Maria Laya Guerrero

68 Followers

Read about the national democratic perspective on pressing issues — from the Kabataang Makabayan National Spokesperson.