4 Following

Ordered by most recently followed

 • Victoria Madlangbayan

  Victoria Madlangbayan

  Tagapagsalita ng Kabataang Makabayan sa probinsya ng Laguna. Maglingkod sa sambayanan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

 • Kris S. Madayaw

  Kris S. Madayaw

  Spokesperson, Kalipunan ng Samahang Mala-manggagawa — Cordillera Peoples’ Democratic Front (KASAMA-CPDF), Wilfredo “Ka Hoben” Aloba Chapter

 • Kabataang Makabayan Datako

  Kabataang Makabayan Datako

  Kabataang Makabayan–Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Kordilyera - Ka Mando

 • Medium Staff

  Medium Staff

  News and updates from the staff at Medium.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store